Investovanie do SPACu prichádza aj do nášho regiónu. O aký investičný nástroj ide?
07. 10. 2021  |  Autor: Eva Sadovská
Komentář pro Trend

Investovanie do SPACu prichádza aj do nášho regiónu. O aký investičný nástroj ide?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je spoločnosť, ktorá vzniká za účelom rýchleho a jednoduchého vstupu na burzu cenných papierov. V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť bez konkrétnej činnosti. Po jej uvedení na burzu sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na príležitosť.

V prvom kroku spoločnosť SPAC vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým, že investori vložia peniaze do SPACu, dávajú sponzorovi transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom.

V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov.

Napokon, cieľová firma po spojení využije peniaze investorov k rozvoju, rastu a vstupu na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.

SPAC získava v Európe čoraz viac na popularite

Na Slovensku či v krajinách CEE ešte dosiaľ žiadny SPAC nebol realizovaný. V krajinách západnej Európy je to inak a tento investičný koncept čoraz viac získava na popularite.

Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti White & Case, ktorá pravidelne v Európe monitoruje vývoj IPO (Initial Public Offering) spoločností typu SPAC.

Kým v rokoch 2019 a 2020 sa na uvedených európskych burzách cenných papierov uskutočnili 5 a 4 SPAC transakcie, tak za prvých osem mesiacov roka 2021 išlo až o 26 spoločností. Investičné koncepty typu SPAC sú pritom dominantou búrz v Holandsku a vo Veľkej Británii.

V tomto roku, za prvých osem mesiacov, pribudlo najviac, až 10 SPACov, kótovaných na burze v Holandsku. Nasledovali Francúzsko a Švédsko, nakoľko v ich prípade boli uvedené na burzu 4 spoločnosti typu SPAC, v Nemecku tri, v Taliansku a vo Veľkej Británii po dve a vo Fínsku jedna spoločnosť.

Zdroj: White & Case

Podľa údajov Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e – commerce.

Investovanie do SPACu prichádza aj k nám

Investičná skupina Wood & Company pripravuje historicky prvý SPAC v strednej a východnej Európe pod názvom Wood SPAC One. Cieľom tohto SPACu je získať významný menšinový podiel v stredne veľkej českej, slovenskej alebo aj inej stredoeurópskej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre ďalší rozvoj.

Preferovanými sektormi sú technologický sektor, e-commerce, strojárstvo alebo gaming (vývoj hier), ale vylúčené nie sú ani spoločnosti z iných segmentov.

Wood SPAC One sa nebude zameriavať na spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá ESG (Environmental – Social - Governance), t. j. na spoločnosti pôsobiace v oblasti hazardných hier, ťažby uhlia, obchodovania so zbraňami, alkoholu alebo sexuálneho priemyslu.

Na realizácii SPACu sa bude podieľať tím investičných profesionálov z Wood & Company v spolupráci s partnerskými kanceláriami organizácie Oaklins.

Ako si vybrať kvalitný SPAC?

KTO – Pri rozhodovaní o SPACu by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor, teda ten, kto za ním stojí. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami (napr. aj s úspešnými IPO na burze cenných papierov) a s tímom profesionálov, ktorí už majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií.

KDE – Je veľkou výhodou, ak sponzori SPACu poznajú a sú súčasťou regiónu, v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre svoj ďalší rozvoj.

ČO – Dôležité je zohľadniť aj zameranie SPACu. Aj keď konkrétna cieľová spoločnosť na začiatku nikdy nie je známa, vo všeobecnosti sa úspešne darí SPACom zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.

Odkaz na celý článek
https://www.trend.sk/nazory-a-komentare/investovanie-spacu-prichadza-aj-nasho-regionu-aky-investicny-nastroj-ide

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.