Informace o zpracování osobních údajů

Wood SPAC One

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR”) Vám tímto sdělujeme následující:

SPRÁVCE ÚDAJŮ

V souvislosti s investičními službami, které Vám poskytujeme, a pro další účely uvedené níže v bodě 3 je správcem Vašich osobních údajů společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO: 26503808, se sídlem v Praze, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, která je v tomto dokumentu dále označována jako „my“ nebo „WOOD & Company“. Kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách https://wood.cz/contact

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WOOD & Company může zpracovávat následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační údaje: křestní jméno/ jména, příjmení, funkci (včetně informace o případné politické funkci), obchodní jméno, IP adresu;
 • kontaktní údaje: sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, korespondenční adresu;
 • údaje související s Vašimi zvyklostmi a preferencemi: údaje související s Vašimi zájmy o naše produkty a služby a jejich využíváním v souvislosti s finančními údaji a údaji o transakcích;
 • údaje z naší vzájemné komunikace: údaje získané prostřednictvím našich webových stránek, našich aplikací, našich sociálních médií, jednání, telefonních hovorů, chatů, e-mailů, rozhovorů („osobní údaje“).

ÚČEL A ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WOOD & Company může Vaše osobní údaje zpracovávat za následujícím účelem:

 • plnění smluv,
 • komunikace a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
 • evidence transakcí plynoucích ze smluv a poptávek;
 • marketingové aktivity v souvislosti se službami poskytovanými WOOD & Company, především pro nabídku produktů nebo služeb, které odpovídají Vašim potřebám;
 • přijímání a přezkum Vašich stížností týkajících se činnosti WOOD & Company a reakce na ně;
 • plnění povinností, které správci údajů ukládají obecně platné právní předpisy;
 • sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny podniků WOOD & Company pro vnitřní administrativní účely v souladu se zásadou potřebných znalostí, což nám umožní náležitě reagovat na Vaše požadavky a zamezit zbytečnému překrývání činností.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a/nebo f) GDPR. Za své oprávněné zájmy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR považujeme přímý marketing a nezbytné sdílení osobních údajů v rámci skupiny WOOD & Company. Nebudeme zpracovávat údaje pro účely, které nejsou v souladu s výše popsanými cíli, ledaže by jejich zpracovávání vyžadovaly právní předpisy nebo by WOOD & Company byla oprávněná je zpracovávat.

OSLOVENÍ PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě, že poskytnete své identifikační (jméno) a kontaktní údaje (e-mail, telefon) do kontaktního formuláře na našich stránkách, zpracujeme tyto údaje na základě článku 6 ods. 1 písmeno b), jelikož jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy; jinými slovy – na základě Vaší poptávky našich služeb prostřednictvím formuláře Vás oslovíme, abychom případnou smlouvu dohodli. V případě, že smlouva uzavřena nebude, Vaše údaje budou uchovány maximálně po dobu jednoho měsíce od momentu odmítnutí spolupráce.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely uvedené v tomto dokumentu a níže může WOOD & Company poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám:

 • subjektům a orgánům, kterým jsme povinni nebo oprávněni osobní údaje poskytovat, abychom mohli splnit výše  vedené cíle a dostát zákonným povinnostem;
 • společnostem nebo osobám, s nimiž WOOD & Company spolupracuje a kterým svěřila konkrétní činnosti („zpracovatel údajů“). Tyto subjekty mohou být například IT společnosti, které budou na základě odpovídajících smluv zavázány používat náležitá bezpečnostní, technická i organizační opatření k ochraně osobních údajů a zpracovávat je výlučně podle pokynů WOOD & Company;
 • společnostem v rámci skupiny a přičleněným osobám WOOD & Company.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Při poskytování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) do Spojených států nebo jiné třetí země, kde ochrana osobních údajů není ze strany Evropské komise považována za dostatečnou, použijeme u přeshraničního poskytování osobních údajů standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a další odpovídající řešení, jak vyžaduje či umožňuje článek 46 a 49 GDPR.

DOBA, PO KTEROU BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDAT

WOOD & Company a/nebo zpracovatel bude osobní údaje ukládat po dobu nezbytnou pro účely uvedené v bodě 3 této informace, pro účely v souvislosti s ustanoveními obecně platných právních předpisů a pro účely ochrany práv WOOD & Company.

Dobu uložení osobních údajů pro konkrétní účely uvádíme níže:

 • Při plnění smluv bude doba uložení 10 let od ukončení smlouvy;
 • V případě komunikace a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy bude doba uložení završena uzavřením smlouvy nebo, nebude-li smlouva nakonec uzavřena, 2 roky od ukončení komunikace či opatření, vyjma zpracování údajů v případech oslovení přes kontaktní formulář;
 • Pro evidenci transakcí plynoucích ze smluv a poptávek bude doba uložení 10 let od uzavření smlouvy nebo od vykonání poptávky;
 • Pro marketingové aktivity v souvislosti se službami poskytovanými WOOD & Company, především pro nabídku produktů nebo služeb, které odpovídají Vašim potřebám, bude doba uložení 3 roky od ukončení právního vztahu, na základě kterého marketingové aktivity provádíme;
 • Pro přijímání a přezkum Vašich stížností týkajících se činnosti WOOD & Company a reakce na ně bude doba uložení 10 let od přijetí stížnosti.;
 • Při plnění povinností, které správci údajů ukládají obecně platné právní předpisy, bude doba uložení odpovídat daným právním předpisům;
 • Při sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny podniků WOOD & Company pro vnitřní administrativní účely v souladu se zásadou potřebných znalostí, což nám umožní náležitě reagovat na Vaše požadavky a zamezit zbytečnému překrývání činností bude doba uložení odvislá od primárního účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte v závislosti na důvodu, z něhož Vaše osobní údaje zpracováváme, následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům: subjekt údajů má právo obdržet od WOOD & Company informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo na přístup k nim. WOOD & Company Vám na Vaši žádost poskytne kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. WOOD & Company může za případné další kopie, které si vyžádáte, požadovat přiměřený poplatek související s administrativními náklady.
 • právo na opravu Vašich osobních údajů: máte právo na opravu svých osobních údajů, které jsou chybné. V závislosti na účelu zpracovávání osobních údajů máte právo požadovat jejich doplnění, včetně předložení dodatkového prohlášení.
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“): máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, jestliže nastanou okolnosti stanovené právními předpisy a WOOD & Company má povinnost takové osobní údaje vymazat bez prodlení.
 • právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů: v takovém případě WOOD & Company na Vaši žádost přesně určí tyto osobní údaje a bude možné je zpracovávat pouze pro konkrétně dané účely.
 • právo na přenositelnost údajů: své osobní údaje poskytnuté WOOD & Company máte za určitých okolností právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), dále máte právo tyto údaje bez zásahů WOOD & Company postoupit jinému subjektu.
 • Právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů: za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů z konkrétních důvodů a WOOD & Company může mít povinnost přestat Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů ve WOOD & Company přímo Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud zpracovávání osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.
 • právo odvolat souhlas: je-li určité zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jakým byl udělen, anebo prostřednictvím emailové adresy našeho pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené v bodě 10.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme získávat od (i) Vás nebo Vašeho zákonného zástupce či zmocněnce (v případě, že jste nám předložili plnou moc), (ii) podnikatelského subjektu, jehož jste zástupcem nebo skutečným vlastníkem, (iii) smluvní strany smlouvy uzavřené s WOOD & Company či jinou společností v rámci skupiny nebo přidruženou osobou a/nebo (iv) z obecně přístupných zdrojů, především z různých databází a rejstříků.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve WOOD & Company potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat své služby nebo abychom mohli provádět činnosti uvedené v bodě 3 této informace.

RŮZNÉ

Rádi bychom Vás informovali o právu pravidelně tuto informaci aktualizovat v souladu s platnými právními předpisy (např. při zavedení nových systémů nebo procesů, které souvisí s použitím osobních údajů). Pokud se tak stane, budeme Vás o provedených změnách odpovídajícím způsobem informovat.

V případě dotazů týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů nebo uplatnění práva na ochranu soukromí se
prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (email: dpo@wood.com).

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

 1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
 2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

 1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
 2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

 • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
 • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
 • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.